«

»

nov 21

8 december 2016: Algemene Ledenvergadering LTTC

ledenvergadering

Uitnodiging voor de Agemene Ledenvergadering van LTTC

Locatie : LTTC, kofschip 6 te Lelystad
Datum : donderdag 8 december 2016
Aanvang : 20.00 uur
Voor wie : alle seniorleden en ouders/verzorgers van de jeugdleden

Agenda :
1. Opening
2. Vaststellen Notulen ALV 17-12-2015
3. Mededelingen en ingekomen stukken/voorstellen
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie verenigingsjaar 1-7-2015 t/m 30-6-2016
6. Instellen kascommissie verenigingsjaar 1-7-2017 t/m 30-6-2018.
7. Contributie 2017 en maandelijkse incasso
8. Verslag wedstrijdsecretaris senioren/jeugd
9. Verslag portefeuille Voorzitter (terugblik verenigingsjaar e.d.)
10. Verkiezing bestuursleden
11. Rondvraag en sluiting

Om te voorkomen dat de Algemene ledenvergadering veel tijd in beslag neemt, kunnen alle leden eventuele vragen, stukken en voorstellen uiterlijk 5 december a.s. aan Dennis Velthuis worden gestuurd: ddvelthuis@planet.nl.

Nu het bestuur besluiten wil nemen, waarbij jouw stem telt, wordt op je aanwezigheid gerekend. Mocht je verhinderd zijn, ben je verplicht je af te melden bij het bestuur: ddvelthuis@planet.nl.

Mocht je verhinderd zijn, maar je wil toch een stem uitbrengen, dan kan iemand je te vertegenwoordigen. Dit kan uitsluitend middels een schriftelijke machtiging. Eén seniorlid kan slechts 1 afwezig lid vertegenwoordigen. Ouders kunnen stemmen voor hun kind(eren) die lid zijn.

Zonder tegenbericht zien wij je graag bij de Algemene Leden Vergadering op donderdag 8 december a.s.